በኢፌዴሪ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ተግባር እና ኃላፊነት


የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች የወል ተግባር እና ኃላፊነት

1. የተቋሙንና የዘርፉን ዕቅድ መነሻ በማድረግ የስራ ክፍሉን ተግባራት ያቅዳል፣ አፈፃጸማቸውን ይከታተላል ፣ድጋፍ ይሰጣል፤

2. ለስራ ክፍሉ የሚያስፈልገውን ሰብአዊ እና ቁሳዊ ግብአት እንዲሟላ ያደርጋል፣ ስራ ላይ መዋሉን ይከታተላል፣ 

3. የስራ ክፍሉ ተግባራት የሚመሩበትን መመሪያዎች እንዲዘጋጁ እና እንዲሻሻሉ ሀሳብ ያቀርባል፣ ሲፀድቁም በአሰራሩ መሠረት መፈጸማቸውን ይከታተላል ፣ 

4. በስራ ክፍሉ ያሉትን ሰራተኞች በስነምግባር እንዲገነቡ ያደርጋል፣ ጥሰት ሲፈፀም ተጠያቂነት እንዲሰፍን ያደርጋል፤

5. በስራ ክፍሉ ያሉ ባለሙያዎችን የክህሎት ክፍተት ለይቶ አቅማቸው የሚገነባበትን ስልጠናና ትምህርት እንዲያገኙ ያደርጋል፤የስራ ክፍሉን ሰራተኞችን የስራ አፈፃፀም ይመዝናል፤

6. ከዘርፉ ኃላፊ ጋር በመመካከር ለስራ ክፍሉ ተልእኮ መሳካት አስተዋፅኦ ካላቸው ተቋማትና የሥራ ክፍሎች ጋር የሥራ ግንኙነቶችን ይፈጥራል፣ በቅንጅት ይሰራል፤

7. ከስራ ክፍሉ ተልእኮ ጋር የተያያዙ መረጃዎችን እና ምርጥ ተሞክሮዎችን ያደራጃል፣

8. ለስራ ክፍሉ የሚቀርቡ አቤቱታዎችን እና ቅሬታዎችን ተቀብሎ ያስተናግዳል ፣ ተገቢውን ምላሽ ይሰጣል፤

9. የስራ ክፍሉን የስራ አፈፃፀም ይከታተላል፣ ይገመግማል፣ ከቡዱኖች ሪፖርት ይቀበላል ፣ ግብረ መልስ ይሰጣል፣ የስራ አፈጻጸም ሪፖርት አዘጋጅቶ በወቅቱ ለሚመለከታቸው አካላት ያቀርባል፣

10. በስራ ክፍሉ ተልእኮ የኅብረተሰብ ክፍሎች የሚሳተፉበት የሕዝብ መድረክ ያዘጋጃል፣ያሳትፋል፣

11. የስራ ክፍሉን የሚመለከቱ ምርጥ ተሞክሮዎችን እንዲቀመር ያደርጋል፤ 

12.የዳይሬክቶሬቱ ሠራተኞች በተቀመጡ እሴቶች መሠረት በስነምግባር እና በባለቤትነት ስሜት እንዲሰሩ እና ውጤታማ እንዲሆኑ የኮቺንግ (Coaching) ሥራ ያከናውናል፣ 

13. በተጨማሪም ከዘርፉ ኃላፊ የሚሰጡ ተግበራትን ያከናውናል

1. የልዩ ልዩ ወንጀል ዐቃቤ ሕግ ቡድን

በልዩ ልዩ ወንጀል ጉዳዮች ዙሪያ ለቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች የተሰጡ የወንጀል ጉዳዮች ላይ

ክትትል የሚደረግ ሲሆን፣ በዚህም ምርመራን መምራት፣ ተገቢውን ህጋዊ ውሳኔ የምርመራ

መዝገብ ላይ ውሳኔ መሰጠት፣ በሕግ አግባብ የጥፋተኝነት ድርድር የማድረግ፣ በፌዴራል

ፍርድ ቤቶች በተሰጠው ስልጣን ልክ የቀጥታ ክስ፣ የይግባኝ እና የሰበር አቤቱታዎችን

የማቅረብ እና ክርክር የማድረግ፣ በጽ/ቤቱ በሚታዩ የልዩ ልዩ ወንጀሎች የተገኘ ገንዘብ

ወይም ንብረት ህጋዊ አስመስሎ ማቅረብ እና ስለመርዳት የወንጀል ምርመራ እና ክርክር፣

የገንዘብ ቅጣትን ማስፈጸም አጠቃላይ የመዛግብት አፈጻጸምን የመገመገም እና የተጠናቀረ

ሪፖርት ለቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ሃላፊ የማቅረብ እንዲሁም ከዳይሬክቶሬቱ ጋር በሚኖረው

የክትትል እና ድጋፍ ስራ የቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ የጉዳይ ሰው (focal person) በመሆን ያለግላል፡

የመዛግብት ምርመራ እና ክርክር ስራዎችን በቡድኑ የሚገኙ ዐቃብያነ ሕግ የሚያከናውኑ

ሲሆን የቡድን አስተባባሪ ደግሞ አጠቃላይ የክትትል እና የድጋፍ ስራዎችን ያከናውናል፡፡

የቡድኑ አስተባባሪ በተጨማሪ የጽ/ቤቱን የልዩ ልዩ ወንጀል ጉዳዮች አፈጻጸም የተጠናቀረ

እና የተገመገመ ሪፖርት ለምድቡ ኃላፊ ያቀርባል፣ ከልዩ ልዩ ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት  ጋር በሚኖረው የክትትል እና ድጋፍ ስራ ግንኙነት ላይ የቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ የጉዳይ ሰው ይሆናል፡፡ 

2. የመዝገብ አያያዝ አስተዳደር ቡድን 

1. ተንቀሳቃሽ፣ ውሳኔ ያገኙና የአስተዳደር መዝገቦችን የማደራጀት፣ የማስተዳደርና፣ የመቆጣጠር፤ የችሎት መዝገቦች ሪከርድና መረጃ አያያዝና አሰራር በሚመለከት በየጊዜው የሚወጡ ደንቦች፣ መመሪያዎችና የአሰራር ስርዓቶች በአግባቡ መተግበራቸውን ተከታትሎ ያረጋግጣል፡፡

2. ልዩ ጥበቃ የሚያስፈልጋቸው ሚስጥራዊ ሪከርዶችና ሰነዶች የመለያ ኮድ እንዲዘጋጅላቸውና ተገቢውን የአያያዝ ጥንቃቄና ጥበቃ እንዲያገኙ እና በአገልግሎት አሰጣጡ ላይ ከተገልጋዮች የሚቀርቡ ቅሬታዎችን በመቀበል ምላሽ ይሰጣል፡፡ 

3. ከልዩ ልዩ መሥሪያ ቤቶች እና የተቋሙ የስራ ክፍሎች ወደ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ደብዳቤዎች ሲደርሱ የደብዳቤዎቹ አድራሻ ለቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ መሆኑን አረጋግጦ፣ የተጠቀሱ አባሪዎች ካሉ በትክክል ተያይዘው መላካቸውን አጣርቶ ፈርሞ መቀበል እንዳመጣጣቸው እየመረመረ ወደሚመለከተው ክፍል/ኃላፊ ይመራል፣

4. ከቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ወጪ የሚደረጉ የጽሑፍ መልእክቶችና ደብዳቤዎች ስልጣን በተሰጠው ኃላፊ/ባለሙያ የተፈረሙ መሆናቸውን፣ እንደዚሁም መሟላታቸውን እያረጋገጠ ማህተም ያደርጋል፡

5. የማይንቀሳቀሱ መዛግብትን ለይቶ ለሚመለከተው አካል የማዘዋወር የሚወገዱትንም ለይቶ ዝርዝር በማዘጋጀት ለሚመለከተው አካል ያቀርባል፡፡

6. ወጪ ደብዳቤዎች በተዘረጋው የሪኮርድ ሥርዓት መሠረት ትክክለኛው ኮድና መለያ ቁጥር የተሰጣቸው መሆኑንና የቀረውም በትክክለኛው ማህደር ውስጥ ፋይል መደረጋቸውን ይቆጣጠራል፡፡

3. የፍትሐብሄር ፍትህ አስተዳደር ቡድን

1. ለአቅመ ደካማ ዜጎች የፍትሐብሔር ጉዳዮች ላይ የሕግ ምክር ይሰጣል

2. የአቅመ ደካማ ዜጎችን ፍትሐብሔራዊ መብት ለማስከበር አቅመ ደካማ ዜጎችን ወክሎ ድርድር ያደርጋል፣ በድርድሩ መሰረት ስምምነት ላይ ሲደረስ በስምምነቱ መሰረት መፈጸሙን ያረጋግጣል፣ ያስፈጽማል

3. አቅመ ደካማ ዜጎችን ወክሎ ስልጣን ባለቀው ፍርድ ቤት አግባብነት ያለውን የክስ ማመልከቻ/መልስ ያዘጋጃል፣ ክሶች በፍርድ ቤት ያስከፍታል፣ በቀጥታ ክስ፣ በይግባኝ እና በሰበር ተገቢውን ክርክር ያደርጋል፣ የተሰጡ የፍርድ ቤት ውሳኔዎችን ያስፈጽማል፡፡

4. ጉዳያቸው ከአምስት ሚሊዮን ብር በታች የሆኑ የመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚገቧቸው ውሎችን ይመረምራል፣ ያዘጋጃል፣ ተገቢው ድጋፍ ይሰጣል፣

5. ከዳይሬክቶሬቱ ተለይቶ የሚሰጡትን የመንግስት መስሪያ ቤቶች የፍትሐብሔር ጉዳዮች አያያዝ ይከታተላል፣ ድጋፍ ይሰጣል፡፡

6. የቅርንጫፍ ጽ/ቤቱን የፍትሐብሔር አፈጻጸም ሪፖርት ያዘጋጃል፣ ለቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ኃላፊ ያቀርባል፣ ከዳይሬክቶሬቱ ጋር በፍትሐብሔር ፍትህ አስተዳደር ጉዳይ ዙሪያ ለሚኖር የክትትል እና ድጋፍ ስራ የጉዳይ ሰው (focal person) በመሆን ያገለግላል፡፡ 

4. የሴቶችና ህፃናት ፍትህ የባለብዙ ዘርፍ ጉዳዮች ቡድን

በጽ/ቤቱ በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚፈጸሙ የወንጀል ጉዳዮችን የሚያጣራ እና ተገቢውን ህጋዊ ውሳኔ የሚሰጥ፣ በፍርድ ቤት ክሶችን በማቅረብ ተገቢው ህጋዊ ውሳኔ እንዲሰጥ የሚያደርግ እንዲሁም ስነልቦናዊ ድጋፍን የሚሰጥ ዐቃብያነ ሕግን እና የስነልቦና ባለሞያን የያዘ ቡድን ነው፡፡ ቡድኑ የሚያከናውናቸው ተግባራት፡-

1. ቡድኑ በቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ያሉ ሴቶችና ሕፃናት በተመለከተ የሚሰሩ ስራዎችን ዕቅድ ያዘጋጃል፣ አፈጻጸሙን ይገመግማል፣ ሪፖርት አዘጋጅቶ ለቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ኃላፊ ያቀርባል፣ 

2. በፍትህና እንክብካቤ ማእከላት የሚሰጡ አገልግሎቶች ላይ የሚታዩ የአፈጻጸም ጥንካሬዎችን እና ድክመቶችን ይለያል፣ ሪፖርት ለጽ/ቤቱ ኃላፊ እና በሴቶች እና ህጻናት ላይ የመፈጸሙ ወንጀል ጉዳዮች ዐቃቤ ሕግ ዳይሬክቶሬት ያቀርባል፣ 

3. በህፃናት ላይ የሚፈፀሙና ከሴቶች ጾታዊ ጥቃት ጋር የተያያዙ ወንጀሎች የመረጃ ስርዓት መሰረት መረጃ ይይዛል፣ ይተነትናል፣ ዝርዝር የአፈጻጸም ሪፖርት ለጽ/ቤቱ ኃላፊ እና በሴቶች እና ህጻናት ላይ የመፈጸሙ ወንጀል ጉዳዮች ዐቃቤ ሕግ ዳይሬክቶሬት ያቀርባል፣

4. በሴቶች እና ህጻናት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል የሚያስችል የንቃተ ሕግ ስራ ለህብረተሰቡ ይሰጣል፤

5. የተቋሙ የስርዓተ ጾታ ስትራቴጂ በቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ተካቶ እንዲፈጸም ያደርጋል፣ የአፈጻጸም ሪፖርት ያዘጋጃል

6. የሴቶች፣ ህጻናት፣ ወጣቶች፣ የባለብዙ ዘርፍ በተግባራት በዕቅዶች ተካተው እንዲፈፀሙ ስርዓት ይቀርፃል

7. የባለብዙ ዘር ተግባራት በጽ/ቤቱ ዕቅድ ስር እንዲካተት ያደርጋል፣ አፈጻጸሙን ይከታተላል

8. በጽ/ቤቱ የሚሰጡ አገልግሎቶች ለአካል ጉዳተኛ እና ልዩ ድጋፍ ለሚሹ አካላት ምቹ መሆኑን ያረጋግጣል፣

9. የባለብዙ ዘርፍ ጉዳዮችን አስመልክቶ በቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ የተከናወኑ ስራዎችን መረጃ ያደራጃል ለዳይሬክቶሬቱ ይልካል፣

5. የአስተዳደርና ፋይናንስ ማስተባበሪያ ጉዳዮች ቡድን

የአስተዳደርና ፋይናንስ ጉዳዮች ቡድን በቅርንጫፍ ጽ/ቤት የሚገኙ የሰው ሀይል፣ የፋይናንስ፣ የግዥ፣ የንብረት አስተዳደርና ጠቅላላ አገልግሎት ለመስጠት እንዲችል ታሳቢ በማድረግ የተደራጀ ቡድን ነው፡፡

ቡድኑ የሚከተሉት ዋና ዋና ተግባራት ይኖሩታል፡፡ 

• ለለፅቤቱ የሚያስፈልገውን በጀት በማስፈቀድ የስራ እቅድ ያዘጋጃል፣ ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፡፡ 

• የቡድኑን አባላት የአሰራር ክፍተት በመለየት ተገቢውን ስልጠና እንዲያገኙ ያደርጋል

• የግዥ እቅድ በማዘጋጀትና በማጽደቅ በተመረጡ የግዥ ዘዴዎች ግዥዎች እንዲፈጸሙ በማድረግ ንብረቱ ለተጠቃሚ አካል እንዲደርስ ያደርጋል   

• የሂሳብና የግዥ እና የንብረት ወርሃዊ የሩብ ዓመትና ዓመታዊ ሪፖርቶቸችን ያስተላልፋል 

• የክፍያ ጥያቄዎች ሲቀርቡ ለሚመለከተው ባለሙያ ያስተላልፋል፡፡

• ከአገልግሎት ውጭ ስለሆኑ ንብረቶች አወጋገድ እያጠና ለዋና ተቋም ሪፖርት ያቀርባል፣  

• ተገቢው የንብረት ገቢ፣ ወጪና ዝውውር መከታተያና መቆጣጠሪያ መዝገቦችና ካርዶች መያዛቸውን ያረጋግጣል፡፡

• የቋሚና የአላቂ ዕቃዎች መዝገብ እንዲያዝ ያደረጋል የዕቃዎች ገቢ ወጪና ዝውውር በዓይነት በስም በመጠንና በዋጋ ተለይተው መመዝገባቸውን ይቆጣጠራል፣ የክምችት ዕቃዎችን ከወጪ ቀሪ ተቀናንሶ እንዲያዝ በማድረግ የዕቃዎችን የክምችት መጠን ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፡፡ 

• የግዢ እቅድ በማዘገጀት፤ ግዥዎች በዋጋ ማቅረቢያ የግዥ ዘዴ መመሪያን በመከተል እንዲከናወኑ ያደርጋል፡፡

• ግዢዎች በቀረበው ጥያቄና ስፔስፍኬሽን መሰረት መፈጸማቸውን በመከታተል ያስፈጽማል፡፡

• የተገዙ እቃዎች በጥያቄው መሰረት የንብረት ስርጭት ያደርጋል፣ ንብረቶችን መዝግቦ መያዝና የንብረት መለያ ኮድ መሰጠቱንም ይከታተላል፡፡

• እቃዎቹ ከስቶር ከማለቃቸው በፊት እንዲተኩ ክትትል ያደርጋል፡፡ 

• ክፍያ የተፈጸመባቸውን የሂሳብ ሰነዶች በማደራጀት እና የሂሳብ ምዝገባ በማካሄድ ለፋይናንስ ዳይሬክቶሬት ያቀርባል፡፡

• የሰው ሀይል ፍላጎት በመለየት እንዲሟላ ለዐቃብያነ ሕግ አስተዳዳር ዋና ጉባኤ ፅ/ቤት እና ለሰው ሀብት ስራ አመራር ዳይሬክቶሬት ጥያቄ ያቀርባል፣ ሂደቱን ይከታተላል፣

• በተጨማሪ ሌሎች በጽ/ቤቱ ሀላፊ የሚሰጡ አስተዳደራዊ ጉዳዮችን ይከታተላል ያስተባብራል፡፡

• የቡድኑን ወቅታዊ የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ለቅርብ ኃላፊው ያቀርባል፡፡ 

የኃላፊ ስም፡-  

የቢሮ ስልክ ቁጥር፡-