JobApplication

የማስታወቂያዉን ሙሉ መረጃ ለማየት ከታች የሥራ ማስታወቂያ የሚለዉን ይጫኑ (0)

ደመወዝ : /

የአሁኑ ደረጃ : /


የሥራ ማስታወቂያዉን ለማየት ከታች ክፍት የሥራ ማስታወቂያ የሚለዉን እንዲጫኑ እየጠየቅን ለክፍት የሥራ ቦታው ማመልከት የምትፈገልጉ አመልካቾች በማስታወቂያው በተገለፀው መሠረት በአካል በመቅረብ ብቻ መሆኑን ማሳወቅ እንወዳለን (0)

ደመወዝ : /

የአሁኑ ደረጃ : /